Privacybeleid

Overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem van ELIOVA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 rue de Cléry - 75002 Parijs - Frankrijk / Email: contact@eliova.com.

Gegevensbeheerder

Overeenkomstig artikel 4.7 van de RGPD is ELIOVA verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op de website eliova.com worden verzameld. ELIOVA bepaalt de doeleinden en middelen van de uitgevoerde verwerking.

Contactgegevens van de DPO :

Waarom verzamelt ELIOVA persoonsgegevens?

ELIOVA verzamelt gegevens voor verschillende doeleinden die hieronder worden toegelicht: analyse van het raadplegingsgedrag van de website, verkoopactiviteiten, klantenservice en commerciële prospectie. Sommige gegevens worden automatisch verzameld. U wordt dan vooraf nauwgezet geïnformeerd. Andere gegevens worden verzameld zoals vereist door de wet en/of regelgeving (bv. voor facturering), terwijl andere gegevens van strategisch en commercieel belang zijn en uw voorafgaande toestemming vereisen.

ELIOVA ziet er in elk geval op toe dat de voorschriften worden nageleefd, die variëren van eenvoudige informatie tot het vooraf inwinnen van uw toestemming.

1. Automatisch verzamelde gegevens

Overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u op onze site surft. Deze gegevens zijn als volgt:

 • het gebruikte apparaat en de gebruikte browser
 • IP-adres
 • de datum en het tijdstip van uw navigatie
 • uw surfgeschiedenis

Om ervoor te zorgen dat deze gegevensverzameling volgens de regelgeving is toegestaan, bieden wij u het mechanisme om bezwaar te maken door uw contactvoorkeuren bij te werken in het gedeelte "mijn account" van onze website of door contact op te nemen met de klantenservice. Deze optie is beschikbaar op alle browsers en alle soorten apparaten (inclusief smartphones en tablets). Neem contact met ons op als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit mechanisme.

In overeenstemming met de regelgeving delen wij u tevens mee dat :

 • De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan andere verwerkingen (bijvoorbeeld klantenbestanden of statistieken over bezoeken aan andere sites).
 • De aldus verzamelde gegevens zullen alleen resulteren in de productie van anonieme statistieken
 • Wij volgen uw surfgedrag op andere websites niet.
 • Met het verzamelde IP-adres is geen nauwkeurigere geolocatie mogelijk dan de schaal van een stad:
 • Deze gegevens worden niet langer dan 13 maanden na uw eerste bezoek bewaard.
 • Ruwe verkeersgegevens met een bijbehorende identificatiecode mogen ook niet langer dan 13 maanden worden bewaard.

Voor elke verzameling van gegevens buiten die welke bedoeld zijn om deze statistieken te verstrekken, is uw voorafgaande toestemming vereist indien deze niet door een andere rechtsgrondslag wordt ondersteund.

2. Gegevens verzameld bij het aanmaken van uw klantenaccount en bij het bestellen

Om uw account aan te maken en toegang te krijgen tot het bestelproces, moet u ons uw bedrijfsgegevens en contactgegevens, die als persoonlijk worden beschouwd, verstrekken: uw naam, contactgegevens (e-mail- en postadres en telefoonnummer), bankgegevens. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6.1.b van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of "GDPR").

3. Gegevens die worden verzameld wanneer u contact opneemt met de klantenservice

U kunt ons persoonsgegevens verstrekken wanneer u contact opneemt met de klantenservice, zodat wij uw verzoeken kunnen verwerken. Ook hier is de rechtsgrondslag artikel 6.1.b van de GDPR. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6.1.b van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of "GDPR").

Bewaring van gegevens

Overeenkomstig de geldende regelgeving deelt ELIOVA u mee dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan, overeenkomstig de ter plaatse geldende regelgeving. Overeenkomstig de Franse wetgeving zijn wij bijvoorbeeld verplicht om betalings- en factureringsgegevens gedurende 10 jaar te bewaren.

Gegevensverwerking

ELIOVA deelt mee dat zij de gegevens op een wettelijke, billijke, transparante, passende, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze zal verwerken. ELIOVA verbindt zich er derhalve toe alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens onverwijld worden gewist of gecorrigeerd indien zij onjuist zijn. Het kan nodig zijn dat een ELIOVA-agent telefonisch contact met u opneemt om na te gaan of de verstrekte informatie correct is.

ELIOVA verwerkt uw gegevens om haar contractuele verplichtingen voor het afdrukken van uw bestelling en het beheer van uw klantenrekening na te komen. Zonder deze gegevens is het mogelijk dat wij de bestelde diensten niet kunnen factureren.

ELIOVA verwerkt uw gegevens ook om u promotionele aanbiedingen en productinformatie te sturen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming om marketing- en productinformatie te ontvangen te allen tijde intrekken door uw contactvoorkeuren bij te werken in het gedeelte "mijn account" van onze website of door contact op te nemen met de klantenservice.

Gebruikersrechten

In overeenstemming met de artikelen 15 tot 22 GDPR, met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren, heeft u de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 van de GDPR)
 • recht op correctie (artikel 16 van de GDPR)
 • recht op wissen (artikel 17 van de GDPR)
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR)
 • recht op kennisgeving van gegevens: rectificatie, wissing, beperking (artikel 19 van de GDPR)
 • recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de GDPR)
 • recht op bezwaar (artikel 21 van de GDPR)
 • recht om niet geprofileerd te worden (artikel 22 van de GDPR)

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het volgende postadres ELIOVA of naar het e-mailadres van ELIOVA. Elk verzoek om een recht uit te oefenen moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek inderdaad wordt gedaan door de rechtmatige eigenaar van de betrokken gegevens. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit (CNIL) om een klacht in te dienen.

Gegevensoverdracht

ELIOVA kan gegevens doorgeven wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van een installatieaanvraag via de formulieren op de site, of voor de verzending van een bestelling (bijvoorbeeld aan onderaannemers zoals installateurs voor de kwalificatie van uw installatieproject, grafische ontwerpers en/of ateliers of vervoerders zoals DHL, TNT, UPS en La Poste).

Deze overdracht van gegevens zal worden uitgevoerd met inachtneming van de waarborgen, maatregelen en rechten waarin de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet, en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Duur van de gegevensbewaring

De bewaartermijn van uw gegevens varieert naargelang de stand van de wetgeving en wanneer de beperkingen minder groot zijn, volgens de aanbevelingen van de CNIL en onze behoeften. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht facturen gedurende 10 jaar te bewaren. Factuurgegevens worden dus 10 jaar bewaard.

Ter informatie vindt u in de bijgevoegde tabel de bewaartermijnen van de belangrijkste door ELIOVA toegepaste gegevens:

Type gegevensverwerking Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor verwerking Houdbaarheid Opmerkingen (de vereenvoudigde normen van de CNIL hebben sinds 25.05.2018 slechts een indicatieve waarde. Toekomstige normen worden verwacht).
Commerciële en marketingdossiers Beheer van klanten- en prospectdossiers Artikel 6.1.b van de GDPR Gegevens die niet langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, met enkele uitzonderingen Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Beheer van bestellingen Artikel L123-22 lid 2 van het Wetboek van Koophandel 10 jaar.  

 

Klantrelaties/SAV - Beheer van commerciële relaties

- Werven

- Artikel L123-22 lid 2 van het Wetboek van Koophandel

- Artikel 6.1.b van de GDPR

Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Gebruik van de klantenruimte Artikel 6.1.b van de GDPR Gegevens die niet langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, met enkele uitzonderingen
Elektronische commerciële prospectie Artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR 3 jaar vanaf de datum van verzameling door de verantwoordelijke voor de verwerking of het laatste contact met de prospect Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Presentatie van koekjes

De term "cookies" omvat alle cookies of tracers die op een apparaat (computer, telefoon, tablet) worden geplaatst en/of gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website. Tijdens uw bezoek aan deze website kan informatie over uw navigatie op uw apparatuur worden opgeslagen in door ons of door derden geplaatste cookiebestanden. De cookie kan verschillende stukjes informatie bevatten: de naam van de server die hem heeft geplaatst; een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer; een vervaldatum, enzovoort.

Wat is het doel van de cookies die op uw terminal kunnen worden opgeslagen en hoe beheert u ze?

Cookies hebben verschillende functies.

 • 1. TECHNISCHE COOKIES

Technische cookies worden gebruikt voor technische doeleinden, om de navigatie op onze website te vergemakkelijken. Deze technische cookies stellen ons in staat u te identificeren om u te helpen bij het invullen van formulieren of bepaalde velden, en om uw navigatie te verbeteren. Technische cookies stellen ons ook in staat om veiligheidsmaatregelen toe te passen of om rekening te houden met uw keuzes, zoals de taal. Het doel van deze cookies is enkel de werking van deze site te verzekeren. Ze kunnen zonder uw toestemming op uw terminal worden geplaatst en gelezen.

 

NAAM VAN HET KOEKJE DOEL VAN DE COOKIE DUUR VAN DE COOKIE
wp-instellingen-tijd Hiermee kunt u uw gebruiksvoorkeuren opslaan. 13 MAANDEN
wordpress_test_cookie Controleert of cookies zijn ingeschakeld op uw apparaat om een passende gebruikerservaring te bieden. Geen
axeptio_cookies Hiermee kunt u de banner voor cookies weergeven. Geen
wp-wpml_huidige_taal Om de taalinstellingen op te slaan. 1 dag
itsec-hb-login Verberg de WordPress login URL 10 minuten.

Basisstatus: cookies ingeschakeld.

 • 2. COOKIES VOOR PUBLIEKSMETING

De cookies voor publieksmeting stellen ons in staat het publiek van de verschillende inhoud en secties van deze site te meten, en met name te begrijpen hoe gebruikers op de site terechtkomen. Deze website maakt geen reclame. Wij gebruiken geanonimiseerde Google Analytics tracking. Uw laatste drie IP-adreswaarden ontbreken om te worden geanonimiseerd. Wij gebruiken deze gegevens om het publiek van de website te volgen.

INSTELLING VAN COOKIES VOOR PUBLIEKSMETING: GOOGLE ANALYTICS

Hiermee kunt u tags beheren (zoals JavaScript-tracking en marketingoptimalisatietags) op de Google Analytics-site, en Google-tags.

NAAM VAN HET KOEKJE DOEL VAN DE COOKIE DUUR VAN DE COOKIE
_ga Wordt gebruikt om bezoekers van de site te onderscheiden. 13 MAANDEN
_gat Utilisé pour limiter le débit de demande. Si Google Analytics est déployé via Google Tag Manager, ce cookie sera nommé _dc_gtm_gtm_<property-id-id>. 10 minuten.
_gid Deze cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een unieke identificatiecode op te slaan om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. 1 dag

Basisstatus: cookies ingeschakeld om geanonimiseerde statistieken te verzamelen.

RGPD COOKIE INSTELLINGEN : AXEPTIO

 

NAAM VAN HET KOEKJE DOEL VAN DE COOKIE DUUR VAN DE COOKIE
axeptio_cookies Slaat voorkeuren op voor het toestaan/weigeren van cookies. 11 MAANDEN

Basisstatus: cookies ingeschakeld.

 • Bewaartijd cookie

De in uw terminal opgeslagen cookies of elk ander element dat wordt gebruikt om u te identificeren voor statistische doeleinden of om het publiek te meten, hebben een redelijke levensduur in verhouding tot het doel van de beoogde verwerking binnen de grens van dertien (13) maanden maximum, waarbij deze duur niet automatisch wordt verlengd wanneer u de INTERNET SITE opnieuw bezoekt. Na deze periode worden de ruwe verkeersgegevens die aan een identificatiecode zijn gekoppeld, gewist of geanonimiseerd.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. De Google Analytics-cookies zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus zonder uw toestemming worden gegenereerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren om nog beter aan uw verwachtingen te voldoen. Andere cookies worden gebruikt om de inhoud te personaliseren en het verkeer op onze website te analyseren. Ga voor meer informatie over cookies en hun doel naar cookiedatabase.org

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28/03/2021. Van tijd tot tijd kan ELIOVA wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid en dit bijwerken op haar website. Updates van dit beleid zullen aan u worden meegedeeld door middel van gemakkelijk herkenbare berichten op onze website en/of het versturen van informatieve e-mails.

Doorzoek de site...

Boek online

Hotel(s) :
Datum van aankomst
Datum van vertrek
Volwassenen Kinderen Baby's
Annuleren